[ close ]

Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты сайттың дербес және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді (бұдан әрі-Оператор). Осы Құпиялылық саясатының қолданыстағы редакциясы.

Операторға сайт арқылы дербес және өзге де деректерді бере отырып, Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті пайдаланушының сайтты пайдалануын бастау болып табылады.

1.Терминдер

1.1. Жарнама беруші-белгілі бір тауарды және/немесе қызметті иеліктен шығару мақсатында CPA желісіне ұсыныс жасағысы келетін адам.

1.2 CPA-желі (Cost Per Action, яғни әрекет үшін төлем)-іскерлік белсенділіктің электрондық ортасы, оның барысында жарнама беруші мен СРА-желі арасында шарттық қатынастар қалыптасады, соның арқасында жарнама беруші тауарға және/немесе қызметке Офер ұсынады, ал СРА-желі, өз кезегінде, "Интернет"желісінде жарнама берушінің тауарларын/қызметтерін ілгерілетуді жүзеге асыратын тұлғаларды іздеу үшін өзінің интернет-кеңістігінде оферлерді орналастыруға мүмкіндік береді

1.3. Сайт – ұйымдық басқарудағы және жеке меншік құқығымен Жарнама берушіге тиесілі интернет-дүкеннің интернет-ресурсы.

1.4. Пайдаланушы-Сайтты пайдаланатын тұлға.

1.5. Заңнама-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

1.6. Дербес деректер – Сайттың функционалдығын пайдалану процесінде Пайдаланушы дербес ұсынатын Пайдаланушының жеке деректері.

1.7. Деректер - Пайдаланушы туралы басқа деректер (Жеке деректер тұжырымдамасына кірмейді).

1.8. Қызмет(тер) – келісім негізінде Оператор көрсететін қызметтер.

2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Оператор Оператордың Қызметтерді көрсетуі және Пайдаланушымен өзара әрекеттесуі үшін қажетті Жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды.

2.2. Дербес деректерді мынадай мақсаттарда пайдалануға болады:

2.2.1 Пайдаланушыға қызмет көрсету;

2.2.2 пайдаланушыны сәйкестендіру;

2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;

2.2.4 статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;

2.3. Оператор сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:

2.3.1 аты;

2.3.2 телефон нөмірі (cоның ішінде ұялы телефон).

2.4. Пайдаланушыға Cайтта үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады(мұндай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың Құжаттамалық растамасы бола отырып, осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда).

3. ДЕРБЕС ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ

3.1. Оператор Жеке деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

3.2. Пайдаланушының Дербес деректері мен өзге де деректеріне қатысты олардың құпиялылығы сақталады.

3.3. Оператор Пайдаланушының келісімінсіз Жеке деректерді және Пайдаланушы деректерін келесі тұлғаларға беруге құқылы:

3.3.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;

3.3.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.

3.4. Оператор Құпиялық саясатының 3.4-тармақтарында көрсетілмеген келесі жағдайларда Дербес деректер мен деректерді үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

3.4.1 Пайдаланушы осындай әрекеттерге өзінің келісімін білдірді;

3.4.2 Деректерді беру Пайдаланушының Сайтты пайдалануының немесе Пайдаланушыға Қызметтерді ұсынуының бір бөлігі ретінде қажет;

3.5. Оператор дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

4.1. Оператор Заңнамаға сәйкес Дербес және өзге де деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, оның ішінде Дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

5. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

5.1. Осы Құпиялық саясаты және Пайдаланушы мен Оператор арасындағы Құпиялық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына бағынады.

5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар Оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге тиіс.
Сотқа жүгінгенге дейін Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі рәсімді сақтауға және Операторға жазбаша түрде тиісті талап-арызды жіберуге міндетті. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл Құпиялық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

5.4. Оператор кез келген уақытта Пайдаланушымен алдын ала келісімсіз Құпиялық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Барлық өзгерістер Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

5.5. Пайдаланушы ағымдағы нұсқаны қарап шығу арқылы Құпиялық саясатындағы өзгерістерді дербес бақылауға міндеттенеді.

[ close ]