[ close ]

1. Терминдер мен анықтамалар

Осы Пайдаланушы келісімінің (бұдан әрі – Келісім) мақсаттары үшін төменде келтірілген терминдердің мағынасы келесідей болады:

1.1 Клиент – Жарнама беруші ұсынатын тауарларға және/немесе қызметтерге оферлерді сатып алуға/иеліктен шығаруға жылжыту әдістерімен тартылатын, тауарларға тек қана жеке, отбасылық, үйдегі қажеттіліктер үшін және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес өзге де қажеттіліктер үшін тапсырыс беруге немесе сатып алуға ниеті бар не тапсырыс беруші, сатып алушы немесе пайдаланушы тұлға.

1.2 Жарнама беруші – белгілі бір тауарды және/немесе қызметті иеліктен шығару мақсатында CPA желісіне офер орналастырғысы келетін тұлға.

1.3 CPA желісі (Cost Per Action, яғни әрекет үшін ақы төлеу деген сөздің қысқармасы) – іскерлік белсенділіктің электрондық ортасы болып саналады, оның барысында Жарнама беруші мен СРА желісі арасында шарттық қатынастар қалыптасып, соның арқасында Жарнама беруші тауарға және/немесе қызметке оферлар ұсынады, ал СРА желісі болса «Интернет» желісінде жарнама берушінің тауарларын/қызметтерін ілгерілетуді жүзеге асыратын тұлғаларды іздеу үшін оферлерді өзінің интернет-кеңістігінде орналастыру мүмкіндігін ұсынады.

1.4 Сайт әкімшісі – домендік атауды тіркеу кезінде сайт әкімшісі ретінде көрсетілген, Жарнама берушіге сайтта ақпаратты орналастыру мүмкіндігін беретін тұлға.

1.5 Тараптар – Клиент, Жарнама беруші, CPA желісі, сайт Әкімшісі.

1.6 Сайт – ұйымдастырушылық басқаруда болатын және Жарнама берушіге жеке меншік құқығы шарттарында тиесілі болып табылатын интернет-дүкеннің интернет-ресурсы.

1.7 Жария оферта – әкімшілік тарапынан белгісіз тұлғалар тобына немесе бірнеше нақты тұлғаларға жолданған, айқын, нақты болып саналатын және ұсыныс жасаған адамның өз-өзін ұсыныс қабылдайтын адресатпен осы пайдаланушы келісімін жасасқан деп санауға ұсыныс білдірген тұлғаның ниетін білдіретін ұсыныс.

1.8 Акцепт – Тараптардың бірінің осы пайдаланушы келісімін жасасуға СРА желісінің жария оферта шарттарын толық қабылдауы. Жария Офертаны құптау, Сайтты (оның ішінде танысу мақсатында) және оның сервистерін (қызметтерін) пайдалану басталған сәтте орын алады.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі мәтін бойынша – «Келісім») Клиенттің Сайтқа кіруінің, сервистерді пайдалануының жалпы ережелерін және жалпы мінез-құлық нормаларын айқындайды және Клиент пен Жарнама беруші, сондай-ақ Клиент, Жарнама беруші және олардың өзара іс-қимыл процесінде СРА желісі арасында қалыптасатын азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейді.

2.2. Осы Келісім, Сайтты пайдалану кезінде туындайтын қатынастарды реттейді және бір жағынан Сайт әкімшілігі мен екінші жағынан «Тараптар» деп аталатын Пайдаланушылар арасында жасалады.

2.3. Осы Келісім Сайтқа кедергісіз кіру және Сайтты дұрыс пайдалану үшін сақталуы қажет ережелерді белгілейді.

2.4. Осы Келісім, сайт Әкімшілігінің Сайт арқылы Пайдаланушыға ақпарат беру шарттарын белгілейді. Клиент Сайтты пайдалана отырып, осы Келісімнің ережелерін ақылмен және айқын жадымен оқып шыққанын, оларды толық көлемде түсінетінін және Сайтты толық көлемде пайдалану шарттарын қабылдайтынын растайды. Осы Келісімнің ережелерімен келіспеген жағдайда (ішінара немесе толығымен), мұндай ерік білдірген тұлға Сайттың ақпараттық өрісін пайдалануға құқылы болмайды.

2.5. Осы Келісім, Клиент Жарнама берушінің тауарын/қызметін сатып алған сәттен бастап күшіне енеді, бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 396-бабының 3-тармағының мағынасы бойынша сайт Әкімшілігінің офертасын құптау (акцептеу) болып табылады. Осы Келісім белгісіз мерзім бойы қолданылады.

2.6. Пайдаланушы осы Келісімнің барлық шарттарымен толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз келісетінін растайды және олардың мәнін, сондай-ақ осы шарттарды бұзудың ықтимал салдарын толық түсінеді және Келісімді қабылдайды. Осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын орындауға міндеттенеді.

2.7. Пайдаланушы, азаматы немесе салық резиденті болып саналатын елге қарамастан, осы Келісімді қабылдайды.

2.8. Сайт Әкімшілігі осы Келісімді және оның барлық ажырамас бөліктерін кез келген уақытта Пайдаланушыларға арнайы ескертусіз өзгерту құқығын сақтайды. Келісімнің және/немесе оның барлық ажырамас бөліктерінің жаңа редакциясы, егер өзгерістердің күшіне енуінің өзге мерзімі Сайт әкімшілігі тарапынан жариялау кезінде айқындалмаса, Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

2.9 Егер Пайдаланушы осы Келісімге өзгерістер жарияланғаннан кейін, Сайтты пайдалануды жалғастырса, Пайдаланушы сол арқылы оның шарттарындағы өзгерістерді сөзсіз қабылдайды деп есептеледі.

4. Ресурсты пайдалану

4.1. Сайтқа қолжетімділік ақысыз негізде беріледі.

4.2. Сайтта орналастырылған Контентті, Беттерді, дизайнды, макетті, логотипті, сыртқы түрін, рейтингтерін, мәтіндерін, мақалаларын және кез келген өзге де ақпаратты қоса алғанда, барлық материалдар авторлық құқықпен қорғалады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және зияткерлік меншік және авторлық құқық саласындағы өзге де нормативтік актілерге сәйкес қорғалады.

4.3. Сайттың материалдарын кез келген рұқсатсыз пайдалану, зиянды өтеу туралы азаматтық-құқықтық талап қоюға, әкімшілік айыппұлға немесе қылмыстық қудалауға әкелуі мүмкін.

4.4. СРА желісі Клиенттің Сайтта орналастырылуы мүмкін бөгде (сыртқы) ресурстарға кіру нәтижелері үшін жауап бермейді. Нәтижелер деп, оның сипатына қарамастан кез келген нәтиже, сондай-ақ Клиент қандай да бір материалдық шығынға, моральдық нұқсанға және басқа да жағымсыз көріністерге ұшыраған нәтиже түсініледі.

4.5. Қашықтан сауда жасау тәртібі, келісім Тараптарының, сондай-ақ үшінші тұлғалардың құқықтары мен міндеттері, Тараптардың өзара әрекеттесу және жарнама алаңшаларын рәсімдеу процестеріне қойылатын ерекше талаптар нормативтік тәртіпте – «Жарнама туралы» Федералдық Заңына, қашықтан сауда жасау ережелеріне, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына, сондай-ақ басқа да нормативтік актілер мен осы Келісімге сәйкес реттеледі.

5. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

5.1. Клиент тауарды бергенге дейін одан кез келген уақытта, ал тауарды бергеннен кейін - 14 күн ішінде бас тартуға құқылы

5.2. Тиісті сападағы тауарды қайтару тәртібі мен мерзімдері туралы ақпарат тауарды жеткізу сәтінде жазбаша нысанда берілмеген жағдайда, Клиент тауарды берген сәттен бастап одан 3 ай ішінде тауардан бас тартуға құқылы.

5.3. Егер оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, сондай-ақ аталған тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат сақталған жағдайда, тиісті сападағы тауарды қайтару мүмкін болады. Клиентте көрсетілген құжаттың болмауы, оны осы Жарнама берушіден тауарды сатып алудың басқа дәлелдеріне сілтеме жасау мүмкіндігінен айырмайды.

5.4. Егер көрсетілген тауарды тек оны сатып алатын Клиент пайдалана алатын болса, Клиент жеке-белгілі бір қасиеттері бар тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқылы емес.

5.5. Егер тауарды жеткізу Шартта белгіленген мерзімде жүргізілген, бірақ тауар Клиентке оның кінәсінен берілмеген жағдайда, кейіннен жеткізу Жарнама берушімен келісілген жаңа мерзімдерде жүргізілетін болса, Клиент тауарды жеткізу жөніндегі қызметтердің құнын қайта төлеуге міндетті.

5.6. Егер Клиентке тауардың санына, ассортиментіне, сапасына, толықтығына, ыдысына және (немесе) қаптамасына қатысты Шарт талаптары бұзылған тауар берілген жағдайда, Клиент тауарды алғаннан кейін 20 күннен кешіктірмей Жарнама берушіге осы бұзушылықтар туралы хабарлай алады.

5.7. Егер өзіне қатысты кепілдік мерзімдері немесе жарамдылық мерзімдері белгіленбеген тауардың кемшіліктері анықталса, Клиент тауардың кемшіліктеріне қатысты талаптарды ақылға қонымды мерзімде, бірақ нормативтік актілерде немесе Шартта неғұрлым ұзақ мерзімдер белгіленбесе, оны Клиентке берген күннен бастап 2 жыл шегінде қоюға құқылы.

5.8. Клиент тауардың кемшіліктеріне қатысты Жарнама берушіге талаптар қоюға құқылы, егер олар кепілдік мерзімі немесе жарамдылық мерзімі ішінде анықталса.

5.9. Тиісті емес сападағы тауарды сатып алған Клиент, егер бұл Жарнама берушімен келісілмеген болса, өз таңдауы бойынша келесіні талап етуге құқылы:

а) тауардың кемшіліктерін өтеусіз жою немесе Клиенттің немесе үшінші тұлғаның оларды түзетуге жұмсаған шығыстарын өтеу;

б) сатып алу бағасының пропорционалды төмендеуі;

в) сатып алу бағасын тиісті қайта есептей отырып, ұқсас маркалы (модельді, артикулды) тауарға немесе басқа маркалы (модельді, артикулды) сол тауарға ауыстыру. Бұл ретте, техникалық күрделі және қымбат тауарларға қатысты Клиенттің бұл талаптары елеулі кемшіліктер анықталған жағдайда қанағаттандырылуы тиіс.

5.10. Клиент осы Келісімнің 4.9-тармағында көрсетілген талаптарды көрсетудің орнына Шартты орындаудан бас тартуға және сатып алынған тауар үшін төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы. Жарнама берушінің талабы бойынша және оның есебінен Клиент тауарды кемшіліктермен қайтаруы керек.

5.11. Клиент өзіне тиісті емес сападағы тауардың сатылуы салдарынан өзіне келтірілген залалды толық өтеуді талап етуге құқылы. Залалдар Клиенттің тиісті талаптарын қанағаттандыру үшін "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде өтеледі.

5.12. Жарнама беруші тауарды беруден бас тартқан кезде, Клиент Шартты орындаудан бас тартуға және келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

5.13. Сапасыз тауарды қайтару кезінде Клиентте тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжаттың болмауы, оны Жарнама берушіден тауарды сатып алудың басқа дәлелдеріне сілтеме жасау мүмкіндігінен айырмайды.

5.14. Жарнама берушінің жүкқұжат немесе акт жасаудан бас тартуы немесе жалтаруы, Клиентті тауарды қайтарып беруді және (немесе) Клиент Шартқа сәйкес төлеген соманы қайтарып алуды талап ету құқығынан айырмайды.

5.15. Клиент Шартта көрсетілмеген қосымша жұмыстарға (қызметтерге) ақы төлеуден бас тартуға құқылы, ал егер олар төленген болса, Клиент Жарнама берушіден көрсетілген сомадан артық төленгенін қайтаруды талап етуге құқылы.

5.16. Осы Келісімнің 5.16-тармағында көрсетілген нұсқауларға ұқсас негізде, Клиент үшінші тұлғаларға тиесілі зияткерлік меншік нәтижелерін пайдаланған жағдайда әрекет етуге міндеттенеді. Жүзеге асыру тәсілі мен тәртібі материалдардың құқық иеленушісімен келіссөздер барысында нақтыланады.

6. Сайт Әкімшілігінің құқықтары мен міндеттері

6.1. Жарнама беруші Клиентке тауарларды пошта жөнелтілімдерімен жіберу немесе тасымалдау арқылы жеткізу және көлік түрін көрсету арқылы жеткізу қызметтерін ұсынуға міндетті.

6.2. Жарнама беруші Клиентке техникалық талаптар бойынша тиісті мамандардың қатысуынсыз пайдалануға беруге болмайтын техникалық жағынан күрделі тауарларды қосу, теңшеу және пайдалануға беру жөніндегі білікті мамандарды пайдалану қажеттігі туралы хабарлауға міндетті.

6.3. Жарнама беруші Клиенттің келісімінсіз ақыға қосымша жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) құқылы емес.

6.4. Жарнама беруші бөлшек сатып алу-сату шарты (бұдан әрі – «Шарт») жасалғанға дейін Клиентке тауардың негізгі тұтыну қасиеттері және Жарнама берушінің мекенжайы (орналасқан жері) туралы, тауарды дайындау орны, Жарнама берушінің толық фирмалық атауы (атауы) туралы, тауарды сатып алу бағасы мен шарттары туралы, оны жеткізу, қызмет ету мерзімі туралы, жарамдылық мерзімі және кепілдік мерзімі, тауарға ақы төлеу тәртібі туралы, сондай-ақ шарт жасасу туралы ұсыныс қолданылатын мерзім туралы ақпарат беруге міндетті.

6.5. Жарнама беруші тауарды жеткізу сәтінде Клиенттің назарына жазбаша нысанда мынадай ақпаратты (импорттық тауарлар үшін - қазақ тілінде) жеткізуге міндетті:

6.5.1. Техникалық регламенттің атауы немесе Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасында белгіленген және тауардың сәйкестігін міндетті растау туралы куәландыратын өзге де белгі;

6.5.2. тауардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) негізгі тұтыну қасиеттері туралы мәліметтер, ал тамақ өнімдеріне қатысты - құрамы туралы мәліметтер (оның ішінде тамақ өнімдерін дайындау процесінде пайдаланылған тағамдық қоспалардың, биологиялық белсенді қоспалардың атауы, тамақ өнімдерінде гендік-инженерлік-модификацияланған ағзаларды қолдана отырып алынған компоненттердің болуы туралы ақпарат), тағамдық құндылығы, тамақ өнімдерін қолдану және сақтау шарттары, дайын тағамдарды дайындау тәсілдері, тамақ өнімдерін дайындау және буып-түю (бөлшектеп өлшеу) күні мен орны, сондай-ақ оларды жекелеген аурулар кезінде қолдануға қарсы көрсетілімдер туралы мәліметтер;

6.5.3. қазақстандық теңгедегі бағасы және тауарды сатып алу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) шарттары;

6.5.4. егер ол белгіленген болса, кепілдік мерзімі туралы мәліметтер;

6.5.5. тауарларды тиімді және қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары;;

6.5.6. тауарлардың қызмет ету мерзімі немесе жарамдылық мерзімі туралы мәліметтер, сондай-ақ көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін Клиенттің қажетті іс-әрекеттері және егер көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін тауарлар Клиенттің өміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп төндірсе немесе мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз болып қалса, мұндай іс-әрекеттер орындалмаған кезде ықтимал салдарлар туралы мәліметтер;

6.5.7. дайындаушының (Жарнама берушінің) орналасқан жері (мекен-жайы), фирмалық атауы (атауы), дайындаушының (Жарнама берушінің) Клиенттен шағым қабылдауға уәкілеттік берген және тауарға жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның (ұйымдардың) орналасқан жері (мекенжайы), импорттық тауар үшін - тауар шығарылған елдің атауы;

6.5.8. тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) Клиенттің өмірі, денсаулығы, қоршаған орта үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ететін міндетті талаптарға сәйкестігін міндетті растау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің мүлкіне зиян келтіруді болғызбау туралы мәліметтер;

6.5.9. тауарларды сату (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) қағидалары туралы мәліметтер;

6.5.10. жұмысты орындайтын (қызмет көрсететін) нақты тұлға туралы мәліметтер және егер бұл жұмыстың (қызметтің) сипатына қарай маңызды болса, ол туралы ақпарат;

6.5.11 оларға қатысты осындай ақпараттың болуы туралы талап Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру туралы заңнамасына сәйкес айқындалған тауарлардың энергетикалық тиімділігі туралы ақпарат.

6.6. Егер Клиент сатып алатын тауар пайдаланылған болса немесе ол кемшіліктерді (кемшіліктерді) жойса, Жарнама беруші Клиентке ақпарат беруге міндетті.

6.7. Жарнама беруші тауарды пайдалану шарттары мен сақтау ережелерін қоса алғанда, тауар туралы Клиентке хабарлауға міндетті; Клиентке тауарда, тауарға қоса берілетін электрондық жеткізгіштерде, тауардың өзінде (тауар ішіндегі электрондық төлемде, мәзір бөлімінде), ыдыста, қаптамада, жапсырмада, затбелгіде, техникалық құжаттамада немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де тәсілмен орналастыру арқылы жеткізіледі.

6.8. Жарнама беруші Клиентке Сайтта тауарды/қызметті сату туралы ұсыныстың қолданылу мерзімі туралы хабарлауға міндетті.

6.9. РЖарнама беруші Клиенттің тауарларды пошта арқылы "Талап етілгенге дейін" жіберу туралы ұсынысын қабылдауға да, қабылдамауға да құқылы.

6.10. Жарнама беруші Қазақстан Республикасының Дербес деректер саласындағы заңнамасына сәйкес Клиент туралы дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.

6.11. Жарнама беруші Клиентке ұсынылған өнімді сипаттайтын толық, сенімді және қолжетімді ақпаратты қамтитын каталогтарды, буклеттерді, аңдатпаларды, фотосуреттерді немесе басқа да ақпараттық материалдарды ұсынады.

6.12. Клиент тауардан бас тартқан кезде Жарнама беруші Клиент тиісті талап қойған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей қайтарылған тауарды Клиенттен жеткізуге жұмсалған Жарнама берушінің шығыстарын қоспағанда, Клиент Шартқа сәйкес төлеген соманы өзіне қайтаруға міндетті.

6.13. Егер Шарт Клиентке тауарды жеткізу туралы талаппен жасалған жағдайда, Жарнама беруші шартта белгіленген мерзімде тауарды Клиент көрсеткен орынға, ал егер Клиент тауарды жеткізу орнын көрсетпесе - оның тұрғылықты жеріне жеткізуге міндетті.

6.14. Жарнама беруші тауарды Клиентке Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде беруге міндетті.

6.15. Жарнама беруші Клиентке сапасы Шартқа сәйкес келетін тауарды және шарт жасасу кезінде клиентке ұсынылған ақпаратты, сондай-ақ тауарды беру кезінде оның назарына жеткізілген ақпаратты (тауарға қоса берілетін техникалық құжаттамада, затбелгілерде, таңбалау жолымен не тауарлардың жекелеген түрлері үшін көзделген өзге де тәсілдермен) беруге міндетті.

6.16. Егер Жарнама беруші шарт жасасу кезінде Клиентке тауарды сатып алудың нақты мақсаттары туралы хабарлаған болса, Жарнама беруші Клиентке осы мақсаттарға сәйкес пайдалануға жарамды тауарды беруге міндетті.

6.17. Клиент Шартқа сәйкес төлеген соманы қайтаруды жүзеге асыруға арналған шығыстарды Жарнама беруші көтереді.

6.18. Жарнама беруші көрсеткен үшінші тұлғаның шотына қаражат аудару жолымен клиенттің тауарды төлеуі жарнама берушіні Клиент төлеген соманы Клиент тиісті және тиісті емес сападағы тауарды қайтарған кезде қайтаруды жүзеге асыру міндетінен босатпайды.

6.19. Жарнама беруші сайтта ақпаратты жеке өзі орналастыра отырып және оны үшінші тұлғаларға, соның ішінде сайт Әкімшісіне тапсыра отырып, орналастырылатын материалдарды жариялауға және пайдалануға құқығы бар екеніне кепілдік береді және үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзғаны үшін дербес жауапты болады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. СРА желісі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуына әкеп соққан клиенттің іс-әрекеттері үшін жауапты болмайды.

7.2. СРА желісі Жарнама беруші және/немесе Клиент орналастырған ақпараттың мазмұнына жауап бермейді.

7.3. СРА желісі Сайт Клиенттерінің пікірлерінің мазмұнына жауап бермейді. Сайт Клиенттерінің пікірлері олардың авторларының субъективті пікірлері болып табылады, олар объективтілікті талап етпейді. Олар қоғамдық пікірге сәйкес келмеуі немесе шындыққа сәйкес келмеуі мүмкін.

7.4. Дербес деректерді беру/бермеу туралы шешімді СРА желісі қолданыстағы заңнама нормаларында белгіленген тәртіппен СРА желісі тұлғасы жіберген сұрау салу негізінде ғана қабылдайды.

7.5. СРА желісі өтініш берушінің деректемелерін (аты-жөні, байланыс деректері) қамтымайтын сұрау салуларға, өтініштерге және хаттарға жауап бермеуге құқылы.

7.6. СРА желісі Сайттың ақпараттық өрісімен өзара әрекеттесу кезінде Клиент көрсеткен тіркеу деректері үшін жауап бермейді.

7.7. СРА желісі Клиенттің Сайтқа кіруін шектеуге, бұғаттауға (оның ішінде тіркелмеген) себепсіз, Сайтта Клиент орналастырған ақпаратты ішінара немесе толық жоюға құқылы. СРА желісі Келісімнің 5-бөлімінде көзделген тәртіппен ресімделген шағымды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарауға міндеттенеді.

8. Дауларды реттеу тәртібі

8.1. Сайтта үшінші тұлғаларға тиесілі зияткерлік меншік нәтижелері бар орналастырылған ақпарат анықталған жағдайда, құқық иесі:

8.1.1. СРА желіге құқықтарды бұзған тұлғаға ақпарат беруге немесе ақпаратты жария қолжетімділіктен алуға мүмкіндік беретін нақты және нормативтік негіздерді көрсете отырып, шағым жасауға.

8.1.2. Зияткерлік меншік нәтижесінің өзіндік ерекшелігінің дәлелдерін (түпнұсқа данасы, авторлық құқық объектісіне құқық иеленуді растайтын басқа да құжаттар) шағымға қоса беруі.

8.1.3. Осы Келісімнің 8.1.1., 8.1.2. тармақтарының ережелерінде көрсетілген құжаттар пакетін СРА желісінің электрондық пошта жәшігіне (сайттың төменгі бөлігінде орналасқан) жіберуге.

9. Басқа шарттар

9.1. Осы Келісіммен реттелмеген Клиент пен жарнама берушінің, сондай-ақ Клиенттің, Жарнама берушінің және СРА желісінің өзара қарым-қатынастарынан туындайтын барлық ықтимал жағдайлар, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларында айқындалған тәртіппен шешіледі.

9.2. Тараптар осы Келісім бойынша осы Келісімде аталған адамдардың өзара қарым-қатынасынан туындаған құқықтар мен міндеттердің көлемін түсінеді және осындай іс-әрекеттер салдарының заңды сипатын толық көлемде түсіне отырып, өз іс-әрекеттеріне толық есеп береді.

9.3. Клиенттердің кез келгені Келісім ережелерін бұзған жағдайда, СРА желісі тарапынан әрекетсіздік СРА желісін өз мүдделерін қорғау және заңмен қорғалатын құқықтарды қорғау үшін кейінірек тиісті іс-әрекеттер жасау құқығынан айырмайды.

[ close ]